Skulptor i Popullit ishte një dekoratë e dhënë gjatë periudhës komuniste deri në vitin 1992. Dekorata jepej me vendim të Presidiumit të Kunvendit Popullor.