Sotir Papa Ilia (1870 - 1958) është nga familja Kere, ka qënë prift. Ne Muzeun e Artit Mesjetar ne Korçe ndodhen 15 ikona te tij. Ka punuar edhe ne kishat e Shën Gjergjit ne Dardhe e ne Korçe. Përveç veprave me karakter fetar, ka lëne disa punime laike qe tregojnë se ato janë vepra te dala nga dore e stërvitur e me dhunti. Ai konsiderohet si një pikturën e tij vihet re një fare shkëputje nga piktura lindore dhe ndikim nga ajo perëndimore. Vdiq ne Amerikë me 1932.