Spyware është një lloj i Malware (software me qëllim të keq) të instaluar në kompjutera që mbledhin informacione në lidhje me përdoruesit pa dijënine e tyre. Prania e spyware është e fshehur në mënyrë tipike nga përdoruesit dhe mund të jetë e vështirë për ta zbuluar. Disa spyware, të tillë si KEYLOGGERS mund të jetë i instaluar nga pronari i një kompjuteri të përbashkët, të korporatave ose publik qëllimisht në mënyre që të monitorojë përdoruesit. Ndërsa termi Spyware sugjeron një software që monitoron një përdorues, funksionet e Spyware mundë të zgjerohen përtej monitorimit të thjeshte. Spyware mund të mbledhë pothuajse çdo lloj të të dhënave, duke përfshirë informacionin personal si zakonet, kërkimet në internet, hyrje në të dhënat bankare apo kreditore të përdorueseve etj. Spyware gjithashtu mundë të ndërhyje në kontrollin e përdoruesit të një kompjuteri duke instaluar softwarë shtesë. Disa Spyware mundë të ndryshojnë parametrat e kompjuterit, e cila munde të rezultojë në shpejtësi të ngadaltë në lidhjen e internetit, ndryshime të pa-autorizuara në parametrat e shfletuesit apo ndryshime në parametrat e sofware. Ndonjëherë, Spyware është i përfshire së bashku më një sofware të mirëfilltë dhe mund të vijnë nga një shitës zyrtar të sofwarëve.

Si Punon Anti-Spyware Software ? Redakto

Programet Anti-Spyware mundë të luftohen në dy mënyra :

 • 1. Ata mundë të ofrojnë mbrojtje në kohë reale në një mënyre të ngjashme me atë të anti-virusit : ata skenojne të gjitha të dhënat hyrëse të rrjetit për blloqe dhe ajo zbulon qko kërcenim.
 • 2. Programet Anti-Spyware mund të përdoren vetëm për zbulimin dhë largimin e spyware software që është tashmë instaluar në kompjuter.

Programet e tilla inspektojnë përmbajtjen e regjistrit të Windowsit, si p.sh. fotografi, sistemi operativ dhe programe të instaluara dbe për të hequr fotografi dhe shënime të cilat përputhen me një listë të njohur të Spyware. Versionet e mëparshme të programeve Anti-Spyware janë të përqendruat kryesisht në zbulimin dhe largimin e programeve Spyware. Ashtu si shumica e Anti-Viruseve, shumë mjete Anti-spyware/Adware kërkojnë një bazë të dhënash për ti`u përditësuar vazhdimisht kërcënimeve.

Mashtrues të programit Anti-Spyware Redakto

Programues keqdashës kanë lëshuar një numër të madh të papërgjegjshëm (fallco) anti-spyware programet dhe shpërndajnë gjerësisht flamurin Web Adscan me të cilin paralajmërojnë përdoruesit që kompjuterat e tyre kanë qenë të infektuar me spyware, drejtimin e tyre për të blerë programe të cilat në fakt nuk kanë hequr programin spyware por e shtojnë numrin e tyre. Përdoruesit mundë të pranojnë popups të bërë nga falsifikuesit dhe në vend që të instaloni diçka që keni dashur do të shtohet numri i spyware. Ky software është quajtur software mashtrues. Është e rekomanduar që përdoruesit të mos instalojnë ndonjë freeware që pretendojnë të jenë programe Anti-Spyware. Disa nga programet fallco Anti-Spyware të njohur :

 • AntiVirus 360
 • Antivirus 2009
 • AntiVirus Gold
 • ContraVirus
 • MacSweeper
 • Pest Trap
 • PSGuard
 • Spy Wiper
 • Spydawn
 • Spylocked
 • Spysheriff
 • SpyShredder
 • Spyware Quake
 • SpywareStrike
 • UltimateCleaner
 • WinAntiVirus Pro 2006
 • Windows Police Pro
 • WinFixer[48]
 • WorldAntiSpy
 • XP Security