shkencat kompjuterike, një stack është i fundit hyn, i pari del, të dhënat e tipit abstrakt dhe strukturë e të dhënave. Një stack mund të ketë ndonjë lloj të dhënave abstrakte si një element, por karakterizohet nga vetëm tri operacione themelore: push (futja e elementit), pop (fshirja e elementit) dhe top stack (elementi i parë ose në krye).

Përfaqësim i thjeshtë i një stack