Mërkuri Mercury symbol (fixed width).svg
Mercury in color - Prockter07 centered.jpg
Përshkrimi Vlera
Distanca më e afërt nga Dielli 46 000 000 km
Distanca më e largët nga Dielli 70 000 000 km
Shpejtësia orbitale 48 km/sek
Periudha orbitale 87.969 ditë
Periudha e rrotullimit 58 646 ditë
Anim - Pjerrtësi
Diametri ekuatorial 4 878 km
Madhësia (Toka=1) 0.0558
Graviteti (Toka=1) 0.38
Shpejtësia e largimit 4.3 km/sek
Temperatura e sipërfaqes nga -170 °C në 430 °C
Kjo stampë i takon artikullit Mërkuri