Tabela-ASCII

artikull-listë e Wikimedias
Tabela ASCII përmban të gjitha kodet e shenjave të ASCII.
Vlera Hex Shenja
0 0x00 NUL
1 0x01 SOH
2 0x02 STX
3 0x03 ETX
4 0x04 EOT
5 0x05 ENQ
6 0x06 ACK
7 0x07 BEL
8 0x08 BS
9 0x09 TAB
10 0x0A LF
11 0x0B VT
12 0x0C FF
13 0x0D CR
14 0x0E SO
15 0x0F SI
16 0x10 DLE
17 0x11 DC1
18 0x12 DC2
19 0x13 DC3
20 0x14 DC4
21 0x15 NAK
22 0x16 SYN
23 0x17 ETB
24 0x18 CAN
25 0x19 EM
26 0x1A SUB
27 0x1B ESC
28 0x1C FS
29 0x1D GS
30 0x1E RS
31 0x1F US
 
Vlera Hex Shenja
32 0x20 Hapësirë
33 0x21 !
34 0x22 "
35 0x23 #
36 0x24 $
37 0x25 %
38 0x26 &
39 0x27 '
40 0x28
41 0x29  )
42 0x2A *
43 0x2B +
44 0x2C ,
45 0x2D -
46 0x2E .
47 0x2F /
48 0x30 0
49 0x31 1
50 0x32 2
51 0x33 3
52 0x34 4
53 0x35 5
54 0x36 6
55 0x37 7
56 0x38 8
57 0x39 9
58 0x3A :
59 0x3B ;
60 0x3C <
61 0x3D =
62 0x3E >
63 0x3F ?
 
Vlera Hex Shenja
64 0x40 @
65 0x41 A
66 0x42 B
67 0x43 C
68 0x44 D
69 0x45 E
70 0x46 F
71 0x47 G
72 0x48 H
73 0x49 I
74 0x4A J
75 0x4B K
76 0x4C L
77 0x4D M
78 0x4E N
79 0x4F O
80 0x50 P
81 0x51 Q
82 0x52 R
83 0x53 S
84 0x54 T
85 0x55 U
86 0x56 V
87 0x57 W
88 0x58 X
89 0x59 Y
90 0x5A Z
91 0x5B [
92 0x5C \
93 0x5D ]
94 0x5E ^
95 0x5F _
 
Vlera Hex Shenja
96 0x60 `
97 0x61 a
98 0x62 b
99 0x63 c
100 0x64 d
101 0x65 e
102 0x66 f
103 0x67 g
104 0x68 h
105 0x69 i
106 0x6A j
107 0x6B k
108 0x6C l
109 0x6D m
110 0x6E n
111 0x6F o
112 0x70 p
113 0x71 q
114 0x72 r
115 0x73 s
116 0x74 t
117 0x75 u
118 0x76 v
119 0x77 w
120 0x78 x
121 0x79 y
122 0x7A z
123 0x7B {
124 0x7C |
125 0x7D }
126 0x7E ~
127 0x7F DEL