Tensioni elektrik, i njohur gjithashtu si presioni elektrik apo voltazha, është ndryshimi në potencialin elektrik midis dy pikave. Në një fushë elektrike statike, ajo korrespondon me punën e nevojshme për njësi ngarkese për të lëvizur një ngarkesë testuese midis dy pikave. Në Sistemin Ndërkombëtar të Njësive (SI), njësia e prejardhur për tensionin quhet volt.

Fusha elektrike rreth shufrës ushtron një forcë në topin e ngarkuar të gypit, në një elektroskop.

Tensioni ndërmjet pikave mund të shkaktohet nga grumbullimi i ngarkesës elektrike (p.sh., një kondensator) dhe nga një forcë elektromotore (p.sh., induksioni elektromagnetikgjenerator, induktorë dhe transformatorë). Në një shkallë makroskopike, një ndryshim potencial mund të shkaktohet nga proceset elektrokimike (p.sh., qelizat dhe bateritë), efekti piezoelektrik i shkaktuar nga presioni dhe efekti termoelektrik.

Multimetër i vendosur për të matur tensionin.

Një voltmetër mund të përdoret për të matur tensionin midis dy pikave në një sistem. Shpesh një potencial i përbashkët referimi, siç është baza e sistemit, përdoret si një nga pikat. Një tension mund të përfaqësojë ose një burim energjie ose humbje, shpërndarje ose ruajtje të energjisë.

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto