Vizualizimi është vizatimi i mendimit të njeriut apo të dhënave tjera logjike me ndihmen e veglave të kombinuara elektronike dhe informatike në një planë.

Vizualizii i një veture

Nëpërmjetë ketij veprimi është bërë i mundëshem paraqitja dhe kombinimi i paraftyrimeve të njeriut dhe të dhënave të regjistruara në bartës të ndryshëm të të dhënave informatike si fotoaparati, kamera etj.