Orendi i Fushës redaktuese është radhë e organizuar në të cilen janë të paraqitura në një shirit (trakë) simbolet e lidhjeve që shërbejnë si mjete ndihmëse gjatë redaktimit në Wikipedia:Fusha e redaktimit. Përndryshe nëse shikoni gjatë redaktimit mbi ramin e fushës (majtas) ku jeni duke redaktuar do të shihni simbolet e radhitura B I Ab A Foto Media Matematikor Nowiki Firmosja dhe -.

  • Simboli : B me të shtypur të sustes me këtë simbol do të paraqitet në fushë termi '''Tekst i trashë'''. Në vend të fjalës zakonishtë futet pjesa e tekstit që më parë është nënvizuar me anë të hijesmit. Për një veprim më të shpejtë së pari hijesohet teksti me ndihmen e treguesit dhe pastaj shypet simboli B
  • Simboli :I me të shtypur të sustes me këtë simbol do të paraqitet në fushë termi ''Tekst i pjerrët''. Në vend të fjalës zakonishtë futet pjesa e tekstit që më parë është nënvizuar me anë të hijesmit.
  • Simboli :Ab me të shtypur të sustes me këtë simbol do të paraqitet në fushë termi [[Titulli i lidhjes]]. Në vend të fjalës zakonishtë futet titulli i një artikulli i cili duhet të jetë në trajten e shquar. Në rastë se fjala d.m.th është titull i në artikulli por ajo nuk është në trajen e shquar atëherë përdoret një llojë maskimi në formën [[Titulli në trajten shquar|Fjala në forma tjera]]. Vini Re! është me rëndësi ndarja e Titullit me Fjalen e cila sinjalizohet me shenjën |
  • Simboli :Globi me të shtypur të sustes me këtë simbol do të paraqitet në fushë (ku gjendet treguesi) termi [http://www.shembull.al Titulli i lidhjes]. Në vend të fjalës zakonishtë futet adresa e lidhjes së jashtme (d.m.th adresa e një faqe në internet). Këtu adresa e shkruar www.filonfaqe.com futet në [http/ ...]. Përdorimi i kllapve të dyfishta (ndodhë tek fillestarët parqitet në tekst si Titulli i lidhjes keni kujdes). Për të ju shmangur efektit reklamues dhe simboleve të adresave të pa hijshme me rastin e paraqitjes në tekst, adresat sikurse titujt mund të maskohen. Ky maskim për dallim nga ai ai i titujve nuk ka nevojë për vizë ndarse por lihet një fushë e zbrazët. Shembull: [http://www.shembull.al Adresa] kjo do të praqitet si Adresa
  • Simboli : A me të shtypur të sustes me këtë simbol do të paraqitet në fushë termi == Titull shembull ==. Në vend të fjalës zakonishtë futet pjesa e tekstit që tregonë fillimin e një nën titulli .
  • Simboli : Foto me të shtypur të sustes me këtë simbol do të paraqitet në fushë termi . Në vend të fjalës zakonishtë futet pjesa e tekstit që më parë është nënvizuar me anë të hijesmit.