30 shkurti është një datë që nuk ekziston në kalendarin e ditëve të sotme (2005). Edhe sipas kalendarit julian, ku është bazuar kalendari i sotëm, shkurti ka 28 ditë në vitet normale dhe 29 gjatë viteve të brishta. Siç dihet një herë në 4 vjet ndodh ky fenomen i cili shërben për të mënjanuar lëvizjen e stinëve të cilat përsëriten çdo vit tropik (pra çdo 365.2422 ditë). Kështu është menduar që një herë çdo 4 vjet shkurtit t'i shtohet një ditë e cila mundëson kalimin normal të stinëve.

Kalendar suedez për muajin shkurt 1712

Kujdes: Një vit cilësohet si i brishtë, vetëm nëse arrin të pjesëtohet për 4, përveç rasteve kur mund të pjesëtohet dhe me 100 (është i brishtë, nëse mund të pjesëtohet me 400).

Megjithëse, teorikisht 30 shkurti nuk figuron nëpër kalendarë, ka pasur raste, megjithëse shumë të rralla, që në historinë e njerëzimit kjo datë ka ekzistuar, një herë në ish-Bashkimin Sovjetik dhe një herë në Suedi.

Në 1235 studiusi Sakrobosko në librin e tij “De Anni Ratione”, shtroi tezën sipas së cilës perandori August i hoqi një ditë shkurtit (30-ditësh) dhe ia kaloi gushtit për të barazuar muajin që mban emrin e tij, më 31 ditët e muajit korrik (Juli- të pagëzuar kështu sipas Jul Cezarit). Megjithatë kjo hipotezë ngelet ende për t'u vërtetuar.