Aleksandër Xhuvani (Puna edukativo-arsimore dhe pikëpamjet pedagogjike)

Hajrullah Koliqi: Aleksandër Xhuvani (Puna edukativo-arsimore dhe pikëpamjet pedagogjike), Enti i teksteve mësimore, Prishtinë, 1986/87

Mendimi pedagogjik i Xhuvanit i takon traditës më të përparuar të pedagogjisë shqiptare. Ky aspekt i veprës së gjithmbarshme të tij bëhet edhe më madhështor kur dihet se u krijua në kushte të ndërlikuara shoqërore, shkencore e arsimore brenda dhe jashtë vendit. Shikuar në rrafshin historik, qoftë në ngritjen dhe zhvillimin e shkollës, qoftë në themelimin dhe ndërtimin e shkencës së pedagogjisë e psikologjisë shqiptare, mendimi pedagogjik i Xhuvanit, spikat me vlera të larta shkencore dhe kombëtare.

Shih edhe Redakto