Alma Mater (lat. Nënë ushqyese) emërtimi për Universiteti.