Banka Kombëtare e Gjeorgjisë (gjeorgjisht: საქართველოს ეროვნული ბანკი) është banka qendrore e Gjeorgjisë. Statusi i saj është i përcaktuar nga Kushtetuta e Gjeorgjisë.[1]

Banka e parë qendrore e Gjeorgjisë u themelua në 1919. Në formën e saj aktuale banka ka ekzistuar që nga viti 1991. Sipas Kushtetutës së Gjeorgjisë, ajo është e pavarur nga kontrollit i shtetit, dhe është e ngarkuar me sigurimin e stabilitetit të çmimeve.

Këshilli

Redakto

Trupi suprem i Bankës Kombëtare i saj është Këshilli i saj i përbërë nga shtatë anëtarë. Kryetari i Këshillit është Presidenti i Bankës Kombëtare. Këshilli, përveç Kryetarit, është i përbërë nga dy nënkryetarët dhe anëtarët e tjerë. Anëtarët e këshillit të BKGJ  kanë mandat shtatë vjeçar  dhe zgjidhen nga ana e Parlamentit të Gjeorgjisë, me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të saj, me propozimin e Presidentit të Gjeorgjisë.

Kushtetuta e Gjeorgjisë

Redakto

Neni 95

Redakto
  • 1.Banka Kombëtare e Gjeorgjisë duhet të sigurojë funksionimin e sistemit monetar në Gjeorgji për të siguruar stabilitetin e çmimeve dhe mbështet funksionimin efikas të sektorit financiar 
  • 2.Banka Kombëtare është banka e të gjitha bankave, dhe bankier dhe agjent fiskal i Qeverisë së Gjeorgjisë.
  • 3.Banka Kombëtare duhet të jetë e pavarur në aktivitetet e saj. Të drejtat dhe detyrimet e saj, procedurat e aktiviteteve, si dhe garancia e pavarësisë së saj, do të jetë e përcaktuar sipas ligjit Organik.
  • 4.Emri dhe njësia e parasë duhet të përcaktohet me ligj. Banka Kombëtare do të ketë vetëm të drejtën për të nxjerrë para.

Neni 96

Redakto
  • 1.Trupi më i lartë i Bankës Kombëtare të Gjeorgjisë është Këshilli i Bankës Kombëtare, anëtarët e të cilit miratohen nga Kuvendi, me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve pas propozimit nga Presidenti, për një periudhë prej shtatë vitesh. Anëtarët e Këshillit mund të shkarkohen vetëm me vendimin e Kuvendit, në përputhje me Nenin 64 të Kushtetutës.
  • 2.Presidenti i Bankës Kombëtare zgjidhet nga anëtarët e Këshillit, dhe shkarkohet nga Presidenti i Gjeorgjisë, me propozimin e Këshillit të Bankës Kombëtare.
  • 3.Banka Kombëtare do të jetë përgjegjëse ndaj Parlamentit dhe duhet të paraqesë një raport mbi veprimtarinë e saj në baza vjetore.

Referimet

Redakto