Banknota në thelbin e vet përfaqëson një dëftesë kreditore,e lëshuar nga një bankë,e lejuar si rregull për ushtrimin e këtij monopoli nga shteti,që qarkullon në vend të parave me vlerë reale,duke mishëruar në këtë mënyrë një pretendim ndaj bankës emetuese, e cila detyrohet në çdo moment tia këmbej prurësit vleftën e saj nominale me para reale.

Një kartëmonedhë (i njohur shpesh si një ligj, para letër, ose thjesht një shënim) është një lloj instrumenti i negociueshëm njohur si një premtim, i bërë nga një bankë, e pagueshme tek prurësi të kërkesës. Kartëmonedhat janë lëshuar fillimisht nga bankat komerciale, të cilët ishin të nevojshme ligjore për të shpengojë shënimet për tender ligjor (zakonisht monedhë ari apo argjendi) kur paraqitet arkëtarit kryesor të bankës origjinuese. Këto kartëmonedha komerciale tregtohen vetëm në vlerë nominale në tregun e shërbyer nga banka emetuese. Kartëmonedhat komerciale janë zëvendësuar nga kartëmonedhat kombëtare të lëshuara nga bankat qendrore.

Kartëmonedhat nacionale janë të tenderit ligjor, që do të thotë se mesme e pagesës është e lejuar me ligj ose e njohur nga një sistem ligjor të jetë i vlefshëm për përmbushjen e një detyrimi financiar. Historikisht, bankat kërkuan për të siguruar se ata gjithmonë mund të paguajnë konsumatorët në monedha, kur ata paraqitur Kartëmonedhat për pagesën. Kjo praktikë i "mbështetjen e" vëren me diçka nga pasuria është bazë për historinë e bankave qendrore mbështesin monedhat e tyre në ari ose argjendi. Sot, shumica e monedhat kombëtare nuk kanë mbështetje në metale të çmuara ose të mallrave dhe të ketë vlerë vetëm me dekret. Me përjashtim të jo-qarkulluese me vlerë të lartë apo çështje të metaleve të çmuara, monedha janë përdorur për njësitë e ulëta me vlerë monetare, ndërsa kartëmonedhat janë përdorur për vlera më të larta.

Ideja e përdorimit të një substancë të qëndrueshme të lehta-peshë si dëshmi e një premtimi për të paguar një bartësit në kërkesë origjinën në Kinë gjatë dinastisë Han, në 118 para Krishtit, dhe është bërë prej lëkure. Kartëmonedhë e njohur për herë të parë u zhvillua për herë të parë në Kinë gjatë dinastive Tang dhe Song, duke filluar në shekullin e 7-të. Rrënjët e saj ishin në faturat tregtare e depozitave gjatë Dinastisë Tang (618-907), si tregtarët dhe tregtarët me shumicë e dëshiruar për të shmangur pjesën më të madhe të rëndë e sajuar bakrit në transaksionet e mëdha tregtare. Gjatë dinastisë Yuan, Kartëmonedhat u miratuan nga Perandoria mongole. Në Evropë, koncepti i kartëmonedhave u prezantua për herë të parë gjatë shekullit të 13 nga udhëtarët si Marco Polo, me kartëmonedha evropiane të botuar në 1661 në Suedi.

Falsifikimi, falsifikimi i kartëmonedhave, është një sfidë e natyrshme në lëshimin e monedhës. Ajo është e kundërshtoi me masa kundër falsifikimit në shtypjen e kartëmonedhave. Luftimi i falsifikimit të kartëmonedhave dhe çeqeve ka qenë një shofer kryesor i sigurisë metodat e shtypjes zhvillimit në shekujt e fundit.