Cicimici (në tekste edhe fyxa veg) është lojë popullore me gurë. Qëllimi i lojës është radhitja në një vijë e 3 gurëve. Lojtari i cili e krijon cekën ka të drejtë të i marr tjetrit një gurë.