Sipërfaqe cilindrike quhet bashkësia e të gjitha pikave në hapësirë të cilat janë njëlloj të larguara nga një drejtëze e fiksuar e cila quhet bosht i sipërfaqes cilindrike. Largësia e ç'do pike nga boshti quhet rreze e sipërfaqes cilindrike.

Sistemi koordinativ
Sistemi koordinativ

Cilindër quhet ajo pjesë e sipërfaqes cilindrike e cila ndodhet ndërmjet dy rrafsheve paralele. Cilindri quhet i drejtë nëse rrafshet prerëse janë normale me boshtin përndryshe quhet i pjerrët. Largësia mes dy rrafsheve prerëse quhet lartësi e cilindrit.

Vëllimi i Cilindrit Redakto

Vëllimi i cilindrit të drejtë njësohet duke e shumëzuar syprinën e bazës së cilindrit e cila është rreth me lartësini e tij :

 

Pasi syprina e rrethit është   π   ) pra në formulën më lartë në vend të B-së zëvendësojmë π·  dhe fitojmë për vëllimin e cilindrit:

  π  · 

Perimetri i bazës se cilindrit është 8.π cm.

Vëllimi i cilindrit është 80.π cm. Gjeni lartësinë e cilindrit.


Burimi i të dhënave Redakto