Dhulhixhxhe, Zylhixhe ose Zilhixhe është muaji i dymbëdhjetë i kalendarit Islam.

Në këtë muaj gjenden disa ditë të lavdëruara dhe me vlerë të madhe Islame. Vlerë të madhe islame të vërtetuar me ajete Kur'anore e hadithe kanë dhjetë ditët e para, Dita e Arafatit dhe dita kurban Bajramit. Në këtë muaj kryhet edhe Haxhxhi.