kontablitet dhe financë, fitimi para interesave dhe tasave [earnings before interest and taxes; EBIT], është matja e fitimit të firmës e cila përjashton të gjitha shpenzimet e bëra për shlyerjen e interesave dhe taksave [me taksë kuptohet tatim fitimi].[1] Ajo është diferencë midis të ardhurave dhe shpenzimeve operativ. Kur një firmë nuk ka fitim jo operative, kur ardhurat operative përdoret ndonjëherë si sinonim EBIT dhe fitimi kontabël.[2]

EBIT = Të ardhuraShpenzime operative (OPEX) + fitimi jo operativ

Fitimi operative = Të ardhura – Shpenzime operative[1]

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve — shembull
(figures in thousands)
Të ardhura
     Të ardhura nga shitja $20,438
Shpenzime operative
     Kosto e mallrave të shitura $7,943
     Shpenzimet e përgjithshme, administrative dhe të shitjes $8,172
     Zhvlerësim dhe amortizim $960
     Shpenzime të tjera $138
         Shpenzimet operative në total $17,213
Operating income $3,225
     Fitimi jo operativ $130
Fitimi para interesave dhe taksave (EBIT) $3,355
     Fitimi financiar $45
Fitimi para shpenzimeve të interesave (IBIE) $3,400
     Shpenzimet financiare $190
Fitimi para taksave (EBT) $3,210
     Tatim fitimi [taksa] $1,027
Fimi neto $2,183

(Burimi i tabelës: Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A. J. Essentials of Investments, McGraw Hill Irwin, 2004, faq. 452.)

Referime

Redakto
  1. ^ a b Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A. J. Essentials of Investments, McGraw Hill Irwin, 2004, faq. 452. ISBN 0-07-251077-3
  2. ^ http://www.investorwords.com/3460/operating_income.html Arkivuar 26 prill 2014 tek Wayback Machine Operating income definition (Anglisht)