Fizika e trupave të ngurtë është degë e fizikës e cila merret me studimin e vetive fizike dhe bashkëveprimeve të trupave të ngurte. Studimi i trupave të ngurte mund të ndahet në dy kategori kryesore:: studimi eksperimentalë dhe studimi teorikë

Një nga nëndegët më premtuese të fizikës së trupave të ngurtë sot është studimi i sistemeve në përmasa nano-metrike, nano-strukturat. Këto studime të kombinuara me zbulimet e reja në ketë fushë, kanë mundësuar shume te reja teknologjike të kohës së fundit si për shembull. : memoria e kompjuterit, memoriet me vëllim të vogël të ashtuquajtura USB.