Forca aerodinamike (rezistenca e gazrave), duke konsideruar një trup të ngurtë të zhytur në një gaz, është forca rezultante që gazi ushtron mbi trupin, ose cilido komponent i saj. Duke analizuar origjinën e kësaj force mund ta ndajmë në dy komponentë : forca normale dhe forca tangjente me sipërfaqen ose sipërfaqet e trupit në fjalë. Forma aerodinamike zvogelon rezistencen e ajrit.

Forca normaleRedakto

Lind nga shtypja që gazi ushtron mbi sipërfaqen e trupit të ngurtë të zhytur në të.

Forca tangjenteRedakto

Lind nga viskoziteti i gazit të konsideruar, ose e thënë ndryshe nga fërkimi i gazit me sipërfaqen e trupit të ngurtë dhe varet nga shpejtësia reciproke midis trupit dhe gazit.