Html kodet e ngjyrave

artikull-listë e Wikimedias
Kombinimi bazik i ngjyrave
Ngjyra Ngjyra HEX Ngjyra RGB
  #000000 rgb(0,0,0)
  #FF0000 rgb(255,0,0)
  #00FF00 rgb(0,255,0)
  #0000FF rgb(0,0,255)
  #FFFF00 rgb(255,255,0)
  #00FFFF rgb(0,255,255)
  #FF00FF rgb(255,0,255)
  #C0C0C0 rgb(192,192,192)
  #FFFFFF rgb(255,255,255)

Këtu janë paraqitur kodet përmes të cilave paraqitet efekti i ngjyrave në html dokumentet dhe këto kode njihen si html kode të ngjyrave.

Në tabelën në anën e djathtë janë paraqitur kombinimet bazë të ngjyrave si dhe kodet përmes të cilave këto kombinime mund të paraqiten në html dokument.

Html kodet e ngjyrave Redakto

#FFEFD5 #FFEBCD #FFE4C4 EED5B7 CDB79E 8B7D6B FFE7BA #FFDAB9 EECBAD #FFE4B5 #F5DEB3 EED8AE CDBA96 8B7E66
#DEB887 CDAA7D 8B7355 CDAF95 8B7765 FFD39B EEC591 CDB38B 8B795E FFEC8B EEDD82 #FFDEAD EECFA1 #D2B48C
#BDB76B 8B814C FFA54F #F4A460 EE9A49 EEDC82 CDBE70 8B5A2B FFC125 EEB422 #DAA520 CD9B1D 8B6914 #CD853F
FFB90F EEAD0E CD950C #B8860B FF8247 EE7942 CD6839 #D2691E CD661D #A0522D 8B4726 #8B4513 FF7F24 EE7621
8B2323 #FFC0CB FFB5C5 FF4040 EE3B3B CD3333 #A52A2A #FFB6C1 FFAEB9 EEA2AD CD8C95 EEA9B8 CD919E 8B636C
EEB4B4 CD9B9B #BC8F8F 8B6969 #F08080 8B5F65 FFC1C1 EE6363 #CD5C5C CD5555 8B3A3A #FF6347 EE5C42 FF6A6A
CD4F39 8B3626 #FF4500 EE4000 CD3700 8B2500 #FF0000 EE2C2C #DC143C EE0000 CD0000 #8B0000 #800000 FF3030
EE9572 #E9967A CD8162 CD2626 #B22222 8B1A1A #FFA07A EE8262 CD7054 8B4C39 #FF7F50 8B5742 FF8C69 #FA8072
CD5B45 8B3E2F #FFA500 EE9A00 CD8500 FF7256 EE6A50 #FF8C00 FF7F00 EE7600 CD6600 8B4500 #FFF8DC 8B5A00

Platforma 216 ngjyrëshe Redakto

Në këtë platformë janë të paraqitur kombinimet e 216 nuancave të ngjyrave si dhe kodet përmes të cilave këto nuanca mund të paraqiten në html faqe.

000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF 003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF 009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF 00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF 333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF 339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF 33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF 663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF 669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF 66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF 993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF 999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF 99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

Kombinimi i ngjyrave Redakto

Sqarim se si funksionon kombinimi... kuqe verdhe.

Shtesë Redakto

Shih edhe Redakto

Lidhje të jashtme Redakto