Intensiteti vizual term që përdoret në teknikat e përpunimit të impulseve vizuale në teknologjinë vizuale (video) dhe të filmit. Me këtë termë nënkuptohet sasia e fotografive përbrenda një kohe të caktuar.

Cilësia e Fotoaparateve varret nga intensiteti dhe frekuenca vizuale d.m.th. nga aftësia që ata kanë brenda një kohe të caktuar të regjistrojnë një numër të fotografive.