Kombinati Bujqësorë Industrial Ereniku - Gjakovë ishte ndërmarrje e kombinuar e prodhimeve bujqësore dhe industriale që më vonë u zgjerua edhe në hapësirën tregtare. KBI Ereniku përpos kultivimit të kulturave bujqësor bënte edhe përpunimin e tyre. Në vitet e vona të 80-tave themelohet edhe KT Ereniku e cila ndërmarrje në kuadër të KBI krynte shërbime tregtare në tregun e Kosovës kryesisht me produkte të dalura nga asortimenti i vetë kombinatit.