Një kolegj komunitar është një lloj institucioni arsimor . Termi mund të ketë kuptime të ndryshme në shtete të ndryshme: shumë kolegje kominitare kanë një "regjistrim të hapur" për studentët që kanë mbaruar shkollën e mesme. Termi zakonisht i referohet një institucioni të arsimit të lartë që ofron arsimim profesional dhe programe akademike për transferimin në kolegje. Disa institucione mbajnë ekipe atletike dhe konvikte të ngjashme me universitetet.