Konjuksioni () është një veprim binar(ose dyvendor) në G me anë të të cilit cdo dy gjykimeve p,qG i shoqërohet një gjykim i ri p q , i cili quhet konjuksion i pohimeve p dhe q.

Nëse p dhe q janë gjykime, gjykimi i përbërë i fituar me lidhjen e gjykimeve p e q me lidhësen dhe , quhen konjuksion i gjykimeve p e q.


Gjykimi pq është i saktë, atëherë dhe vetëm atëherë kur të dyja gjykimet p e q janë të sakta.

Tabela e vlerave të sakësisë së gjykimit p q është:

Tab.1
p q p q
T T T
T F F
F T F
F F F

ose

Tab.1'
p q p q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Shpesh në vend të p q përdoret p&q .