Kontrata e punës është veprim juridik i dyanshëm, i cilli regullon të drejtat të punëdhënsit dhe të punëmarrësit. Kontrata lidhet kur Punëdhënsi dhe Punëmarrësi i pranojn aspektet që janë ne kontratë të caktuar dhe pasojat në qoftëse do të ketë ndonjë shkelje ligjore.

Kontrata mundët të lidhet me goje apo me shkrim.

Kontrata e punës e lidhur më shkrim duhet të përmbajë sidomos:

1.) Identitetin të paleve,

2.) Vendin e punës,

3.) Përshkrimin e punës që do të mbëhet,

4.) Daten e fillimit të punës,

5.) Kohegjatsin e punës në qoftëse eshte lidhur Kontrata për punim më koh të caktuar,

6.) Elementet përbërëse të pagës dhe datën e dhënies së saj,

7.) Kohen javore të punës,

8.) Duhet te jet të caktuar, shkeljet si pas Punëmarresit dhe si pas Punëdhënsit që mundët te përfundohët lidhja.

9.) Duhet të ket të caktuar, Pushimi i punëmerëssit më dit.

Zgjidhëja e Kontrates parashikon dy menyra:

1) atë normale (duke respektuar afatin dhe procedurën e përcaktuar shprehimisht në ligj) 2) atë të jashtëzakonshme – që quhet zgjidhje e kontratës me efekt të menjëhershëm (pa respektuar afate njoftimi).Kodi i Punës, në nenin 140, parashikon se kontratat lidhen me “kohëzgjatje të pacaktuar” dhe me “kohëzgjatje të caktuar”. Kontrata me kohëzgjatje të caktuar është lehtësisht e kuptueshme se përfundon në fund të kohës së parashikuar (mënyrë normale e zgjidhjes së saj parashikohet në nenet 149-152).

Ndërsa kontrata me kohëzgjatje të pacaktuar, që na intereson në rastin konkret, përfundon kur zgjidhet nga njëra palë, në fund të afatit të njoftimit (mënyra normale e zgjidhjes së saj parashikohet në nenet 141-148). Ndërkohë që forma e jashtëzakonshme e zgjidhjes së kontratës parashikohet në kreun XIV, pika “C”, “Zgjidhja e menjëhershme e kontratës” (nenet 153-158) dhe vlen si për kontratën me kohëzgjatje të caktuar, edhe për atë me kohëzgjatje të pacaktuar.

Zgjidhëja e punës mundët të përfundohët, kur Punëdhënsi ose Punëmarrësi kan nje aspekt per ta hekur lidhjen. Pershembull: Punëmarrësi duhet ta përfundoje lidhjen sepse nuk mund të punoj sepas shendetsis, ose Punëdhenësi nuk ka mundësi ta vazhdoj lidhjen e Punës sepse e ka arritur nje moshe që nuk mundët më të punëoje.

Gjithçka ne Kontrat të punës esht e caktur, dhe gjithçka esht caktuar ligjerisht.