Kryefjala është gjymtyrë kryesore e fjalisë dykryegjymtyrëshe, gramatikisht e pavarur prej gjymtyrëve të tjera, që tregon sendin apo frymorin:veprimi dhe tipari i të cilit tregohet nga kallzuesi.

Kryefjala gjendet me pyetjet: kush, cili, cila, çfarë?

Kryefjala mund të shprehet me: emër, mbiemër të emërzuar, përemër dhe me numëror.

Kryefjala zakonisht eshte nje emër Ose një përemër. Kryefjala mund te shprehet me një grup emëror.Kryefjala me fjale me te shkurta eshte pjesa kryesore e fjalise.