Kujtim Onuzi (lindur më 13 shkurt 1955 në Elbasan) njihet si inxhinier gjeolog dhe drejtues i AAV (SHASH). Realizues i shumë hartave të rëndësishme me eskpertët gjermanikë dhe protagonist në disa dokumentarë ndërkombtarë dhe emisjone radio televizive si dhe shkrime e studime në mediat e shkruara me objekt Shqipërinë turistike. Kujtim Onuzi mban titujt shkencor Doktor (23. 10. 1995) dhe Prof.as.(29. 08. 2003) staf profesionist i IGJEUM në Tiranë.

Kujtim Onuzi

FORMIMI PROFESIONALRedakto

  • 1979-1984 Inxhinier gjeolog ne Ndërmarrjen Gjeologjike te Rubikut.
  • 1984-1991 Instituti i Studimeve dhe Projektimeve Gjeologjike,specialist,shef i departamentit te hartografimeve dhe gjeologjise regjionale
  • 1992-2007 –Instituti Kerkimeve Gjeologjike,specialist dhe shef i departamentit te hartografimeve dhe gjeologjise rajonale
  • Specializim në rrafshin e Permbajtjes së një Harte Gjeologjike ,Përpunimit dhe Botimit të tyre në Mënyrën Tradicionale dhe Kompjuterike. Mynih,Universiteti Ushtarak Gjerman (Fkulteti Topo-Gjeodezise),Huber Kartographie,Sherbimi Gjeologjk Bavarez.
  • gusht-shtator 2000 Marrje dhe Dhenie Eksperience ne Fushat e Hartografimeve Gjeologjike,Studimeve Petrologjike, Petrokimike e Gjeokimike ne lidhje me Ofiolitet e Shqipërisë Juglindore.

Vendi. Vien,Universiteti Vjenës (Instituti Petrologjise,Gjeozentrum).

  • gusht-shtator 2001.Studime Petrologjike, Petrokimike e Gjeokimike ne lidhje me komplekset ofiolitike teVallamares, Devollit, Voskopojes. Vien,Universiteti (Instituti Petrologjise,Gjeozentrum).
  • shtator 2002 Spezializim dy mujor ne Mynih 2004 Instituti Gjeografik Ushtarak,Huber Kartografie Spezializim dy mujor ne Dresden 2006 Instituti Ekologjise dhe Planifikimit te Territorit

BOTIMETRedakto

Drejtues Projektesh 24, Bashkautor Projektesh 5, Drejtues Studimesh 24 nga te cilat 6 nderkombetare. Autor ose bashkautor ne 36 artikuj shkencore brenda dhe jashte vendit (simpoziume, konferenca, kongrese, takime shkencore te zhvilluar ne Gjermani, Austri, Itali, Suedi, Francë, Spanjë, Greqi, Korsikë, Kanada ,Amerikë, Serbi, Mali i Zi,Zvicër, Poloni , Slloveni, Bullgari ) . Pjesmarrës ne disa aktivitete ndërkombetare kryesisht në fushën e kartografimeve gjeologjike dhe të gjeologjisë rajonale si ne Gjermani, Austri, Itali, Suedi, Francë , Greqi, Korsike, Kanada, Amerike, Serbi, Mali i Zi, Zvicer

REFERENCARedakto