Metri katror është njësia e prejardhur e sipërfaqes në SI me simbolin m2. Është përkufizuar si sipërfaqja e një katrori, brinjët e të cilit janë saktësisht 1 m. Metri katror derivohet nga njësia e metrit në SI i cili vetë perkufizohet si gjatësia e rrugës së përshkuar nga dritavakumin absolut gjatë një intervali kohor të 1\299,792,458 pjesë të sekondes. Shtimi dhe zbritja e prefiksave të SI-së krijon shumëfishat dhe nënfishat por meqë njësia është në katror, madhësia e diferencës ndërmjet njësive dyfishohet në lidhje me njësite lineare. Për shembull, një kilometer është 1000 (një mijë) here gjatësia e një metri por një kilometer katror është 1000000 (një milion) herë sipërfaqja e nje metri.Pra,m2 100 * 100

.

Prefiksat që i aplikohen metrit katror në SI

Redakto
Shumëzimi Emri Simboli Shumëzimi Emri Simboli
100 metër katror m2 100 metër katror m2
102 dekametër katror dam2 10–2 decimetër katror dm2
104 hektometër katror hm2 10–4 centimetër katror cm2
106 kilometër katror km2 10–6 milimetër katror mm2
1012 megametër katror Mm2 10–12 mikrometër katror µm2
1018 gigametër katror Gm2 10–18 nanometër katror nm2
1024 terrametër katror Tm2 10–24 pikometër katror pm2
1030 petametër katror Pm2 10–30 femtometër katror fm2
1036 eksametër katror Em2 10–36 atometër katror am2
1042 zetametër katror Zm2 10–42 zeptometër katror zm2
1048 jotametër katror Ym2 10–48 joktometër katror ym2

Konvertimet

Redakto

Një metër katror është i barabartë me: