Gjysmerrësira menjëherë pas perëndimit të diellit ose pak përpara lindjes së tij; muzgëtira e mbrëmjes dhe e mëngjesit; mugëtira.