Muzikanti është personi i cili në përgjithësi merret me muzikë qoftë ai i cili luan me instrumene e më saktësisht njihet si instrumentalisti, qoft ai i cili këndon e që më saktësisht njihet si vokalisti.