Numrat romakë përdoreshin në Perandorinë Romake.

Sistemi i numërimit romak është i tipit "mbledhës" ku çdo simbol shoqërohet me një vlerë numerike, dhe numri i përfaqesuar jepet nga shuma e vlerave të simboleve. Vlera e simbolit mbetet e njejte pavarësisht pozites se tij. Për shembull : 1 - I, 2 - II, 3 - III, 4 - IV, 5 - V, 6 - VI, 7 - VII, 8 - VIII, 9 - IX, 10 - X, ..... 15 - XV, ..... 20 - XX, ....... 25 - XXV, ..... 30 - XXX, etj....