Nxënësi është pjesëmarrës në aktivitete krijuese në proceset didaktiko-metodike që synojnë arsimimin, edukimin dhe integrimin në komunitet si dhe në formimin e një personaliteti të pavarur, të lirë dhe kritik. Një nxënës është një vijues i rregullt ose i jashtëzakonshëm i një forme të caktuar të arsimimit në një institucion arsimor. Në didaktikën bashkëkohore, ai bëhet subjekt i procesit të mësimdhënies në të gjitha fazat e tij (që nga planifikimi, përmes realizimit e deri te vlerësimi). [1]


Disa faktorë të personalitetit të nxënësit[2]

Aktiviteti i komunikimit të nxënësve nuk nxitet vetëm nga njohuritë, kuptimi i tyre dhe nga aftësitë e tyre, por gjithashtu edhe nga faktorë personalë që lidhen me personalitetin e tyre dhe që karakterizohen nga sjelljet, motivimet, vlerat, besimet, stilet e të njohurit dhe lloji i personalitetit që përbën identitetin e tyre. Kjo përfshin:

1.Sjelljet: niveli i nxënësit lidhur me:

-hapjen dhe interesimin drejt eksperiencave të reja, ndaj të tjerëve, ndaj ideve të reja.

-dëshirë për të relativizuar pikën e tij të këndvështrimit dhe sistemin e tij të vlerave kulturore.

2. Motivimet

-të brendshme/të jashtme

-instrumentale/integruese

-dëshirë për të komunikuar, nevojë njerëzore për të komunikuar.

3.Vlerat si, psh, etika dhe morali

4.Besimet, psh, fetare, ideologjike, filozofike

5.Stilet e të njohurit

-(konvergjent /divergjent / global/ analitik/ sintetik)

6.Karakteristikat e personalitetit, psh :

-i heshtur/llafazan

-aktiv/i turpshëm

-optimist/pesimist

-i mbyllur/i hapur[3]

-aktiv/reagues

-ndjenjë fajësie ose jo

-ndjenjë frike/turpi

-i ngurtë/i çlirët

-shpirtgjerë/shpirtngushtë

-spontan/i përmbajtur

-inteligjent ose jo

-i kujdesshëm/neglizhues

-krijues/dembel

-kujtesë të mirë ose jo

-ambicioz ose jo

-i ndërgjegjshëm ose jo

-me besim në vetvete ose jo

-i varur/i pavarur

-me dinjitet ose jo

Faktorët personalë dhe ato të sjelljes nuk ndikojnë vetëm në aktet e komunikimit, por edhe në aftësinë e tyre për të mësuar.

Lidhja nxënës- kurrikulRedakto

Nxënësit janë një element i rëndësishëm në mjedisin e të nxënit dhe konsumatorët përfundimtarë të tij. Shumë autorë kanë theksuar rolin e nxënësve si aktorë kyç në reformën shkollore dhe ne vendimmarrje. Megjithatë, elementi "nxënës" duhet të fitojë legjitimitet ne mesin e aktorëve të tjerë të fuqishëm në shkollë, nëse duam që të ndodhë një gjë e tillë. Nxënësit ndikojnë te kurrikulat, duke qenë ndërmjetës të tyre - ata vijnë në klasë si përfaqësues të rrethanave të ndryshme vetjake, familjare, kulturore, etj., dhe, si rezultat, e shëndrrojnë kurrikulumin e mësimdhënies në mënyra të shumëllojshme (Schubert, 1986)[4]. Nxënësit mund të ofrojnë vizion dhe të jenë pjesëmarrës konstruktivë në planifikimin e kurrikulumit, nëse mësuesit dhe administratorët u krijojnë mjedise në të cilat ata kanë besim dhe ndjejnë se përkrahen (Connect, 2007). Ndonëse mund të mendohet se vendimmarrja nga nxënësit ka potencial të kryhet vetëm në shkollat e mesme, ka shumë faktorë në veprim që e pengojnë pjesëmarrjen e nxënësve. Wilson (2002[5]) citon disa nga këta faktorë pengues, si mentaliteti i llogaridhënies, përparësitë e tjera të drejtuesëve për institucionin shkollor, si dhe mungesa e gatishmërisë për t'i trajnuar nxënësit ne kryerjen e roleve te vendimmarrjes. Smyth (2006[6]) është i mendimit se administratorët në sistemet arsimore nuk e vlerësojnë aq sa duhet rëndësinë shumë thelbësore që kanë marrëdhëniet dhe rolet që mund të luajnë nxënësit në vendimmarrje. Sipas Bryk dhe Schneider (2002[7]), "kjo është më tepër një çështje e mungesës së vullnetit politik, e imagjinatës dhe dëshirës për t'i ndërtuar lidhjet dhe marrëdhëniet përqark interesave të nxënësve.

ReferencaRedakto

  1. ^ Charlton T. Lewis & Charles Short. A Latin dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1879
  2. ^ Haloçi, Andromaqi (2010.). Marrëdhëniet në klasë. Tirane: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, shtypshkronja Agimi. f. 200. Shiko vlerat e datave në: |year= (Ndihmë!)
  3. ^ Haloçi, Andromaqi (2010). Marrëdhëniet në klasë. SHtëpia botuese e librit universitar: shtypshkronja Agimi. ff. 113–115.  978-99927-0-546-9.
  4. ^ Schubert, Werner, red. (31 dhjetor 1986). "Ausschuß für Aktienrecht". doi:10.1515/9783110888799. Burimi journal ka nevojë për |journal= (Ndihmë!)
  5. ^ Wilson, Sue (2002-07). "Christine Helen Wilson". Psychiatric Bulletin. 26 (7): 276–277. doi:10.1192/pb.26.7.276-c.  0955-6036. Shiko vlerat e datave në: |date= (Ndihmë!)
  6. ^ Smyth, Cherry (2006). "Ellen Gallagher: Salt Eaters, Cherry Smyth, Hauser and Wirth, London, June - July 2006". Circa (117): 90. doi:10.2307/25564479.  0263-9475.
  7. ^ Schneider, Roland (2002). "Prozedurale Programmierung". doi:10.1007/978-3-322-87247-0. Burimi journal ka nevojë për |journal= (Ndihmë!)