Këtu gjenden shpjegimet e hollësishme për punët që kryej.

Rregullime me parametrin e gjuhës

Parametri i gjuhës mund të kuptojë vetëm vlera në gjuhën vendase, jo në gjuhë të huaja. Rastet si |language=English apo |language=Inglese, etj. shkaktojnë kategorizimin e artikujve në kategorinë Mirëmbajtja CS1: Gjuhë e panjohur. Unë i kthej tërë parametrat e vlerat e gjuhëve në kodet përkatëse ISO, vlera që njihen automatikisht nga çdo projekt Wiki i secilës gjuhë.

Ka disa raste kur përdoruesit mundohen të vendosin |language=al në përpjekje për të vendosur kodin ISO për gjuhën shqipe por kodi kjo është e gabuar dhe bën që artikulli sërish të kategorizohet te artikujt me gjuhë të panjohura. Unë e kthej atë në kodin e saktë sq.

Ka disa raste të tjera që përdoruesit mundohen të shtojnë parametrin e gjuhës në shqip në formën |gjuha/e/ë=. Moduli i referimeve aktualisht nuk ofron mbështetje për parametrat e vendosur në gjuhën vendase, ai pranon vetëm parametra në anglisht. Kjo gjë bën që artikulli të kategorizohet te kategoria Gabime CS1: Parametra të palejuar. Unë e kthej atë në anglisht duke rregulluar kështu gabimin.

Rregullime me parametrin e datës

Moduli i referimeve bën një përkthim bazik të muajve në gjuhën vendase. Për shumë raste ky përkthim mjafton por në raste të caktuara përkthimi devijon nga formati i datave në drejtshkrimin e gjuhës vendase. Për këtë arsye, artikujt me datën e tyre të përkthyer automatikisht kategorizohen te kategoria Mirëmbajtja CS1: Datë e përkthyer automatikisht. Unë di të bëj përshtatjen e të gjitha llojeve të datave nga anglishtja në shqip dhe shpeshherë kjo mjafton për ta zbrazur atë kategori.

Formate të caktuara periudha datash kërkojnë përdorimin e një vije të caktuar ndarëse mes tyre, përkatësisht vijën e mesme: . Përdorimi i vijës së shkurtër - shkakton kategorizimin e artikujve te kategoria Mirëmbajtja CS1: Formati i datës. Unë kujdesem të bëj zëvendësimet e nevojshme duke zgjidhur kështu problemin me to.

Së fundmi, ka raste që megjithëse kemi të bëjmë me një datë të plotë (datë, muaj, vit), në vend që të përdoret parametri |date= përdoret parametri |year=. Unë bëj ndryshimin e nevojshëm.

Riparim i datave të shkurtuara

Unë përgjithësisht e kam të vështirë të ndaj shkronjat e mëdha nga ato të vogla. Për këtë arsye Jan (shkurtim për January) dhe Mar (shkurtim për March) janë të padallueshme për sytë e mi nga jan (shkurtim për janar) dhe mar (shkurtim për mars). Muajt e tjerë kanë shkurtime të dallueshme nga anglishtja në shqip. Për këtë arsye, shkurtimeve të janarit dhe marsit u kushtoj rëndësi të veçantë.

Përditësim i parametrave të vjetruar

Moduli i referimeve është gjithmonë në ndryshim dhe me kalimin e kohës disa parametra fillojnë të konsiderohen të vjetruar për shkaqe të ndryshme. Përdorimi i këtyre parametrave shkakton kategorizimin e artikujve në kategorinë Gabime CS1: Parametra të vjetruar. Një listë e plotë e parametrave të vjetruar së bashku me format e reja mund të gjendet te Module:Citation/CS1/Suggestions, nëse kërkohet për komentin old parameter name. Unë bëj përditësimin e tyre me format e reja gjegjëse.

Fshirje e shtesave të tepërta

Parametrat PMC, JFM dhe MR nuk kanë nevojë për parashtesat PMC, JFM apo MR në vlerat e tyre. Ato duhet të nisin menjëherë me shifrat. Vendosja e parashtesave të lartpërmendura si pjesë e vlerave shkakton kategorizimin automatik e artikujve në kategoritë Mirëmbajtja CS1: Formati PMC, Mirëmbajtja CS1: Formati JFM apo Mirëmbajtja CS1: Formati MR respektivisht. Për ta rregulluar këtë problem mjafton të hiqet parashtesa, gjë që e bëj unë.

Njëlloj, parametrat për faqet e redaktorët nuk kanë nevojë për shkurtesat sqaruese ed. (editor), p. (page) apo forma të ngjashme të tyre në vlerat e vendosura. Vendosja e shkurtesave të lartpërmendura shkakton kategorizimin automatik e artikujve në kategoritë Gabime CS1: Emër i përgjithshëm apo Gabime CS1: Tekst shtesë: Faqet respektivisht. Rregullimi i problemit është në të njëjtën mënyrë.

Përshtatje e përkohshme

Ndonjëherë stampat e citimeve përmbajnë brenda tyre stampa të tjera që për mua janë shumë ngatërruese. Unë i përshtat stampa të tilla përkohësisht në një mënyrë që të mund t'i kuptoj dhe më pas i kthej sërish siç ishin pasi puna me to të ketë përfunduar.

Fshirje e zëvendësime e simboleve të padukshme

Ekzistenca e simboleve Unicode U+0080, U+0081, U+0085, U+0093, U+0094, U+0096, U+0098, U+0099, U+009C, U+009E në referime bën që artikujt të kategorizohen te kategoria Gabime CS1: simbol i padukshëm. Unë i largoj simbole të tilla kur mundem.

Unë gjithashtu zëvendësoj simbolet U+0009, U+000A, U+000D, U+00A0, U+200A me hapësira të thjeshta. Në këto lloje zëvendësimesh përfshihen shpeshherë dhe artikujt referimet e të cilëve janë të formatuara vertikalisht, ku çdo parametër qëndron në rresht më vete. Pasi zëvendësimi ndodh, formatimi kthehet në orientimin standard horizontal.

Së fundmi, unë kujdesem për zëvendësimin e simbolit U+00AD me vija të shkurtra -.

Fshirje e vlerave, parametrave e burimeve boshe

Parametrat me vlera boshe të tipit |parametr1=|parametri2=|etj. nuk kryejnë asnjë funksion konkret te citimet kështu që unë i largoj ato gradualisht.

Vijat ndarëse shërbejnë për të nisur një parametër kështu që vendosja e dy vijave ndarëse të njëpasnjëshme sipas formës || ose vendosja e tyre në fund të citimit sipas formës |}} përbën parametra bosh dhe kjo gjë bën që artikujt të kategorizohen te kategoria Kategoria:Gabime CS1: Burim bosh. Unë kujdesem të largoj vijën e tepërt duke rregulluar gabimin me to.

Së fundmi përdorimi i etiketave të referimit pa përmbajtje në mes sipas formave <ref></ref>, <ref>{{cite web}}</ref> apo <ref name="Tekst">{{Cite web}}</ref> krijon referime bosh që shtojnë në mënyrë artificiale numrin e burimeve në një artikull pa pasur realisht përmbajtje në to. Unë i largoj burime të tilla kur i gjej.

Standardizim i nëntitullit të referimeve

Përdorues të ndryshëm përdorin nëntituj të ndryshëm për pjesën e burimeve. Disa e titullojnë "Referenca-t", disa "Citime-t" e disa të tjerë "Burime-t". Termi "Referenca-t" është kalk i anglishtes për References dhe nuk ekziston në fjalorët shqiptarë. Dy termat e tjerë ekzistojnë por për të ruajtur një standard të vetëm në të gjithë artikujt, unë i kthej të gjithë nëntitujt në "Referime".

Fshirje e kategorive të shtuara dorazi

Kategoritë CS1 shërbejnë për të rregulluar problemet me citimet, për të gjurmuar veçori të caktuara që mund të përbëjnë interes ose për qëllime statistikore. Që këto qëllime të realizohen, kategoritë duhet të shtohen në mënyrë automatike nga stampat e citimeve. Për këtë arsye, unë sigurohem që t'i largoj kategoritë e shtuara dorazi nëpër artikuj.

Provë

Unë vazhdimisht jam duke mësuar të ndihmoj më shumë dhe për këtë më duhet hera-herës të kryej disa prova. Nëse provat japin përfundime të kënaqshme, unë mund të rris numrin e punëve që kryej.