Pediculus capitis, (morri i kokës) është insekt i rendit Anoplura. Ky lloj insekti gjakë thithës me transforim të pa përfunduar është një rend i diku 390 llojeve. Morri gjakë thithës është i imët e pa krahë dhe me këmbë që përfundojnë me kthetra. Jetojnë në trupin e njerzëve dhe gjitarëve dhe vezët apo thnijat i vendos në një kapsulë të kapur për fije të flokut. Në kokë ka dy thithëse ballore, në të cilat gjenden fije të imta ndieshmërie që përfundojnë me vegla si gojë të vogla shpuese. Zhvillimi i morrit të njeriut zgjat rreth 10 ditë. Dallohen morri i kokës dhe i teshtave (Pleshti)

Morri i kokës