Produktiviteti është sasia e prodhimit për një njësi faktor-prodhimi (krah pune, pajisje ose kapital). Zakonisht produktiviteti është një term që përdoret për të matur se sa efikase është një kompani në prodhimin e një të mire materiale ose ofrimin e një shërbimi.

“Objektivi ekonomik themelor i një vendi është sigurimi një standardi jetese të lartë dhe në rritje të vazhdueshme për qytetarët e tij. Aftësia për ta arritur këtë objektiv nuk varet nga nocioni amorf i "kompetivitetit", por nga produktiviteti me të cilin përdoren burimet (puna dhe kapitali) e vendit... Koncepti më i drejtë i kompetivitetit në rang ekonomie është produktiviteti i përgjithshëm. Rritja e standardit të jetesës varet nga aftësia e firmave të vendit për të arritur nivele të larta dhe në rritje të vazhdueshme të produktivitetit.”

Ç’është produktiviteti ?Redakto

Produktiviteti mund të përcaktohet si raporti ndërmjet outputit më inputetet. Ky definicion mund të aplikohet për një firmë, një industri apo për të gjithë ekonominë në tërërsi. E thënë më thjeshtë, produktiviteti-në kuptimin që është përdorur këtu, nuk është gjë tjetër veç raportit aritmetik ndërmjet sasisë së prodhuar dhe madhësisë së burimeve të përdorura për këtë prodhim. Këto burime mund të jenë : Toka, materialet, Uzinat, makineritë dhe pajisjet, Shërbimi i njerëzve. Ne mund të konstatojmë se produktiviteti i punës, materialeve apo i makinerive në një firmë, industri apo vend është rritur, por ky fakt i thjeshtë nuk mund të na tregojë asgjë mbi arsyet e rritjes së tij. Rritja e produktivitetit të punës, për shembull, mund të vijë si rezultat i një planifikimi më të mirë punës nga ana e menaxherëve apo mund të jetë produkt i instalimit të makinerive të reja. Po kështu, rritja e produktivitetit të materialeve mund të jetë pasojë e kualifikimit më të lartë të punëtorëve, i përmirësimit të projektimit etj.