Proteina C reaktive

proteinë

Proteina C reaktive është një proteinë e cila gjendet në gjak, niveli i të cilës ritet në përgjigje të inflamacionit.