Pulla shqiptare, 100-vjetori i vdekjes së Nikolla Naços

Pulla shqiptare, 100-vjetori i vdekjes së Nikolla Naços

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 1 pamje

Vlera e serisë: 200 lekë

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Zarfi i ditës së parë: 430 lekë

Data e emetimit: 18.12.2013

Tirazhi filatelik: 3800 seri

Tirazhi shërbim postar: 5.000 pulla (200-lekëshe)

FDC: 200 copë

Autor: Ylli Beqiri

Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”