Kondensimi është faza e kalimit nga gjendja agregate e gazët në të lëngët. Ky është proces i kundërt nga avullimi. Duhet dalluar këtë nocion nga kalimi nga gjendja agregate e gazët në të ngurt, i cili quhet depozicim, i cili është i kundërt me sublimimin.Energjia e cila lirohet gjatë kondensimit te lendes prej një kilogrami,quhet energji specifike e kondensimitë.

uji i kondenzuar

Shih edhe Redakto