Redaktori

Punuesi ose përgjegjësi i teksteve në teknikat që përdoren në shtypshkronja. Në ditët tona (2005) ky temë ka hyrë edhe në teknikën e programimit kopjuterik.