Shtypi i rrafshtë karakterizohet me elementet e shtypit dhe sipërfaqet e lira të cilat gjënden në një rrafshinë. Shtypin e rrafshët e përbëjnë: Shtypi litografik, Shtypi ofset dhe Dritështypi. Në teknikën e shtypit të rrafshët shtypi mund të bëhet në mënyrë direkte dhe indirekte.