Përshtatja e filtrit të abuzimit

Differences between versions

ArtikulliVersion from 21 janar 2013 19:00 by EuriditiVersion from 21 janar 2013 19:01 by Euriditi
Filter conditions
Kushtet:
article_namespace==0
article_namespace==0
& action=="edit"
& action=="edit"
& added_lines rlike "(?:'''Tekst i trashë'''|''Tekst i theksuar''|\[http:\/\/www\.example\.com Link-Text]|Skeda:Shembull\.jpg|== (?:Überschrift|Kopfzeile)
& added_lines rlike "(?:'''Tekst i trashë'''|''Tekst i theksuar''|\[http:\/\/www\.example\.com Link-Text]|Skeda:Shembull\.jpg|== (?:Überschrift|Kopfzeile)
==|\[\[(?:Link-Text|Media:Shembull\.ogg)]]|# Numbered list item|:Rresht me kryeradhë|<math>Formel
==|\[\[(?:Link-Text|Media:Shembull\.ogg)]]|# Numbered list item|:Rresht me kryeradhë|<nowiki>Vendosni këtu tekstin pa formatim</nowiki>|<math>Formel
hier einfügen<\/math>|<nowiki>Hier unformatierten Text eingeben<\/nowiki>|<big>Großer Text<\/big>|<small>Kleiner Text<\/small>|<sup>Hochgestellter Text<\/sup>|<sub>Tiefgestellter Text<\/sub>)"
hier einfügen<\/math>|<big>Tekst të madhe</big>|#RIDREJTO [[emri i faqes së destinuar]]|<small>Tekst të vogël</small>|<sup>Tekst superscript</sup>|<sub>Tekst subscript</sub>)"