Spiro Ksera lindi me 2 Mars 1967 është ministër i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta e Republikës së Shqipërisë.