Saturni Astronomical symbol for Saturn
Saturn PIA06077.jpg
Foto e Saturnit e krijuar nga
Cassini-Huygens me 27 mars 2004 (ESA)
Karakteristikat
Numri i hënave 61
Diametri 120.536 ±8 km (ekuator)
108.728 ±20 km (polar)
Sipërfaqja 1 / 10,21
Masa 5,685×1026kg
Koha e rrotullimit (ditë) 10 u 39 m 25 s
Koha e rrotullimit
reth diellit (vite)
10.757,73 ditë (29,45 vite)
Distanca deri te dielli 1,426×109 km
Atmosfera Dendësia, H2, He
Temperatura (përafërsisht) 143 K (-130°C)
Ngjyra E verdhë,
e gjelbërt në drejtim të poleve
Atmosfera
~96%Azot (H2)
~3%Helium
~0.4%Metan
~0.01%Amoniak
~0.01%Deuterid azoti (HD)
0.000 7%Etan
Në formë të akullt:
Amoniak
ujë
Acid

hidrosulfurik

me amoniak

(NH4SH)

Kjo stampë i takon artikullit Saturni