Ky përdorues vjen nga Shtetet e Bashkuara.
This user comes from the United States.