Sinonimi

bar
(Përcjellë nga Synonim)

"Sinonimet" janë fjalë të ndryshme me kuptime të ngjashme apo të njëllojta dhe janë të zëvendësueshme (të këmbyeshme). Antonimet janë fjalë me kuptime të kundërta apo gati të kundërta. (Sinonimi dhe antonimi janë antonime.)

Sinonimet mund të jenë emra, folje apo mbiemra, gjersa te dyja nyjet e palës janë pjese e njëjte e fjalisë.

Shembuj i sinonimeve janë :

 • rrethi = qarku (emër)
 • i vjeter = i moqem
 • atdhe = memedhe
 • fshij = pastroj
 • shkak = arsye
 • dera = porta (emër)
 • grua = femër (emër)
 • nxënës = student (emër)
 • i bukur = i pashëm (mbiemër)
 • i sëmurë = i ligur (mbiemër)
 • tani = tashti (ndajfolje) etj.
 • largohu = zhduku
 • veturë = automobil
 • atdhe = mëmëdhe

Shembuj të antonimeve janë:

 • i shkurtër = i gjatë
 • pak = shumë
 • larg=afër
 • i bukur=i shëmtuar
 • mirë=keq

Referime

Redakto