Taklidi është një term islam që tregon përputhshmërinë e një personi me mësimet e një tjetri.

Personi që kryen taklidi quhet mukalid. Kuptimi përfundimtar i termit ndryshon në varësi të kontekstit dhe moshës. Përdorimi klasik i termit ndryshon midis Islamit Sunit dhe Islamit Shiit. Përdorimi islamik sunit përcakton përputhshmërinë e pajustifikuar të një personi me mësimet e një tjetri, në vend të përputhshmërisë së justifikuar të një personi të thjeshtë me mësimin e muxhtehidit (një person i kualifikuar për arsyetim të pavarur). Përdorimi islamik shiit përcakton përputhshmërinë e përgjithshme të jo-muxhtehidit me mësimin e muxhtehidit dhe nuk ka asnjë konotacion negativ.

Referenca

Redakto