Tekstet mësimore janë mjete ndihmëse për mësim shkollor (duke mos përjashtuar vetë mësimin) dhe studim, që afirmojnë dhe përcjellin diturinë sipas parimit të psikologjisë së mësimit dhe didaktikës. Në shkolla përdoren librat shkollorë si mjete plotësuese për mësim dhe studim. Këto libra përdoren edhe në forma të programuara.