Udhëheqës i mirësjelljes : punuar posaçërisht për djalërinë, por i nevojshëm edhe për prindërit, mësuesit dhe për çdo njeri që dëshëron plotësimin e virtuteve të tij dhe mirërritjen e brezit të ri. Libër me autor Beqir Haçi. Botuar në Tiranë në vitin 1932 nga Shtypshkronja Teknike. Libri ka 149 faqe.

Shënime: Sjellja njerëzore, marrëdhënie mes njerëzve, etika.