Video inçizuesi ose Video regjistruesi ose Video dokumentuesi (ang.: Videorecorder në kuptimin video-shohë dhe recorder- inçizoj, regjistroj, dokumentoj ) apo termi më i përhapur ndër shqiptartë "Videorekorderi" është një vegël elektrike me anën e të cilave, në videokaseta bëhet rexhistrimi i filmit që më parë është xhiruar.

Videorexhistrorët rexhistrojnë pikëzat e fotografive të xhiruara (video sinjalet) sipas rradhës në shirita magnetikë vido, apo në mënyrë mekanike në traka, foografitë e plota. Videorexhistrorët zakonisht instalohen në aparate më komplekse. Këto vegla paisen me një modulator, ashtu që video sinjalet nëpërmjet frekuencave bartëse rexhistrohen në mediume.

Në kohen më të re termi Videorekorder përdoret vetem për Videorexhistrorët magnetikë. T'dhënat e këtyre videorexhistrorve, dëftohen në videokaseta magnetike të sistemeve: VHS (Video Home System), Beta-System, Video 2000 dhe LVR (Longitudinal Video Recording). Këto mediume mundësojnë dëftimin për 2 herë nga 4 orë (me shirit të dyanëshëm).